About

MARGARITA VAN DEN BERG

Ateliermmapty Art Studio

Architect* visual artist.
Based in The Netherlands.
*registered in Panama.

Architect Margarita van den Berg, visual artist, art studio, copyright Ateliermmapty Art Studio.

Art has always being fundamental among architects. Margarita van den Berg, visual artist, produces oil and acrylic paintings, mixing colors and textures in order to make abstractions in a spontaneous and very personal way. Her creative process features contemporary artworks made of bright colors, energetic large brushstrokes in ascending and descending circular movements, touches of metallic paint and unique details along the surfaces. The result are dramatic and vibrant compositions without predetermination or planned subject and, a distinctive and very recognizable style which evolves constantly, giving the viewer a sense of dynamism. She frequently draws inspiration from the world around her, without having greater philosophical pretensions. She has been painting for 25 years; originally she started in oil, but gradually switched to acrylics and went on to experiment with different mediums. She is drawn to the Abstract Expressionists and, her process has certain degree of freedom, not knowing the exact outcome, making each artwork unique and difficult to replicate. Her original paintings are privately owned in The Netherlands, Panama City, Panama; El Salvador; Miami, Florida and Charlotte, North Carolina.

She obtained her Architecture Bachelors Degree in the University of Panama, a Master Degree in Urbanism and Architectural Projects in the European University Miguel de Cervantes, Madrid, Spain. She has followed painting courses at Ganexa Art University in Panama, Building and Sustainability, UNAUS, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona; Sustainability, TU Delft and Rethink the City. Currently she is reinforcing her Art History knowledge. Her Panamanian work experience is based on general architecture, dwellings, offices and store planning. In The Netherlands she did voluntary work at the museum Van Abbe in Eindhoven, one summer. Since then she has develop a steady art practice in her home studio. 

Architect* en beeldend kunstenaar, woont en werk in Nederland (*geregistreerd in Panama). Kunst is altijd fundamenteel geweest onder architecten. Margarita van den Berg, beeldend kunstenares, maakt olie- en acrylschilderijen, waarbij ze kleuren en texturen mengt om op een spontane en zeer persoonlijke manier abstracties te maken. Haar creatieve proces omvat hedendaagse kunstwerken gemaakt van felle kleuren, energieke grote penseelstreken in oplopende en neergaande cirkelvormige bewegingen, vleugjes metallic verf en unieke details langs de oppervlakken. Het resultaat zijn dramatische en levendige composities zonder vooraf bepaald of gepland onderwerp en een kenmerkende en zeer herkenbare stijl die voortdurend evolueert en de kijker een gevoel van dynamiek geeft. Ze haalt vaak inspiratie uit de wereld om haar heen, zonder grotere filosofische pretenties te hebben. Ze schildert al 25 jaar; oorspronkelijk begon ze in olie, maar stapte geleidelijk over naar acryl en ging experimenteren met verschillende media. Ze voelt zich aangetrokken tot de abstracte expressionisten en haar proces heeft een zekere mate van vrijheid, omdat ze de exacte uitkomst niet kent, waardoor elk kunstwerk uniek en moeilijk te repliceren is. Haar originele schilderijen zijn in particulier bezit in Nederland, Panama City, Panama; El Salvador; Miami, Florida en Charlotte, Noord-Carolina.

Ze behaalde haar Bachelors Degree in Architectuur aan de Universiteit van Panama; een master in stedenbouw en architecturale projecten aan de Europese universiteit Miguel de Cervantes, Madrid, Spanje. Ze heeft schildercursussen gevolgd aan de Ganexa Art University in Panama; Bouwen en Duurzaamheid, UNAUS, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona; Duurzaamheid, TU Delft en Rethink the City. Momenteel is ze haar kennis van kunstgeschiedenis aan het versterken. Haar Panamese werkervaring is gebaseerd op algemene architectuur, woningen, kantoren en winkelplanning. In Nederland deed ze een zomer, vrijwilligerswerk bij VanAbbemuseum, Eindhoven. Sindsdien heeft ze een vaste kunstpraktijk ontwikkeld in haar thuisstudio.

Arquitecta*, artista visual. Vive y trabaja en los Países Bajos (*licencia en Panamá). El arte siempre ha sido fundamental entre los arquitectos. Margarita van den Berg, produce pinturas acrílicas y al óleo, mezclando colores y texturas para hacer cuadros abstractos de una manera espontánea y muy personal. Su proceso creativo presenta obras de arte contemporáneas de colores brillantes, grandes pinceladas enérgicas, con movimientos circulares ascendentes y descendentes, toques de pintura metálica y detalles únicos a lo largo de las superficies. El resultado son composiciones dramáticas y vibrantes sin predeterminación ni tema planificado y, un estilo distintivo y muy reconocible que evoluciona constantemente, dando al espectador una sensación de dinamismo. Con frecuencia se inspira en el mundo que la rodea, sin tener mayores pretensiones filosóficas. Ha pintando durante 25 años; originalmente comenzó en óleo, pero gradualmente cambió a acrílicos y pasó a experimentar con diferentes medios. Se siente atraída por los expresionistas abstractos y su proceso tiene cierto grado de libertad, sin saber el resultado exacto, lo que hace que cada obra de arte sea única y difícil de replicar. Sus pinturas originales de propiedad privada se encuentran en Países Bajos, Ciudad de Panamá, Panamá; El Salvador; Miami, Florida y Charlotte, Carolina del Norte.

Obtuvo su Licenciatura en Arquitectura en la Universidad de Panamá; Maestría en Urbanismo y Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Madrid, España. Ha seguido cursos de pintura en la Universidad de Arte Ganexa en Panamá; Construcción y Sostenibilidad, UNAUS, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona; Sostenibilidad, TU Delft y Rethink the City. Actualmente está reforzando sus conocimientos de Historia del Arte. Su experiencia laboral panameña se basó en arquitectura general, viviendas, oficinas y planificación de tiendas. En los Países Bajos realizó trabajo voluntario en el museo Van Abbe de Eindhoven, un verano. Desde entonces, ha desarrollado una práctica artística constante en su estudio.

ateliermmapty@gmail.com

Copyright © by Ateliermmapty Art Studio 2022.

Create a website or blog at WordPress.com